Primary Menu

การทำงานของเครื่องไฮร่า

 

 

1. ระบบจะดึงอากาศเข้าทางช่องด้านหน้า หรือเมื่อประกอบสายท่อหัวดูดที่นอน และอื่นฯ

2. อากาศและสิ่งสกปรกลงสู่ถังน้ำด้านล่าง

3. ระบบจะหมุนดึงน้ำในถังขึ้นเป็นแบบน้ำพุ เพื่อจับสิ่งสกปรกและคัดกรองแต่อากาศที่บริสุทธิ์ออกมา

4. ปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์หลังผ่านการกรอง

5. ดึงอากาศที่มีฝุ่นเข้าจากด้านหลังเครื่องและส่งไปยังถังด้านล่างเพื่อกรองสิ่งสกปรก และปล่อยอากาศที่บริสุทธิ์ออกมา

Shopping cart

No products in the cart.